Život je jako kniha, ale občas je potřeba ji zavřít a začít číst novou.
Na mé stránce najdete mnoho staveb z různých dob. Přeji vám hodně štěstí. Mrkající

Leden 2012

Cheopsova pyramida

29. ledna 2012 v 17:01 Starověký Egypt
Cheopsova velká pyramida:
Egyptský faraon Chufu neboli Cheops vládl v letech 2589-2566 př.n.l. a jeho hrobka je největší za tří pyramid v Gíze. Stojí severněji a východněji než ostatní dvě. Jeho hrobka byla před tisíci lety vyloupena a vnitřní dispozice pyramidy se změnila, takže o něm víme málo. Je však známo, že faraon byl pohřben sám v této mohutné hoře vyrobené člověkem, jejíž stavba s využitím otrocké práce trvala 20 let. Cheopsova pyramida, největší z vůbec kdy postavených pyramid, byla původně vysoká 147 m a tvoří ji zhruba 2,3 miliony kamenných kvádrů vážících v průměru 2,5 tuny. Její čtyři stejně dlouhé strany měří po 241 m. Pyramida byla původně obložena leštěným vápencem, který od té doby dávno podlehl erozi nebo byl nahrazen. Uvnitř jsou tři komory, i když v pyramidě byla pohřbena jen jedna osoba.


Velká galerie:
Pasáž s vysokou střechou vedoucí ke vchodu do královské komory má průduchy, jež umožňují přístup světla. Možná se využívala jako pozorovatelna nebo možná ke skladování obrovských žulových kvádrů.

Obrovské kamenné kvádry:
Hrubý obrys obrovitých kvádrů, jež tvoří pyramidu, byl původně zakryt obkladem z bílého vápence. Stavba je nyní zřetelně viditelná.Mějte se hezky ...

Hrobka Dareia 1.

27. ledna 2012 v 17:33 Starověký blízký východ
Hrobka Dareia je vytesaná do pevného útesu a je posána úspěchy, úvahami a přesvědčeními tohoto velkého perského panovníka. Umně vyvedené průčelí hrobky je široké 18,3 m. Vchod, který je vysoko nad zemí a je obrácen k vycházejícímu slunci, je lemován čtyřmi sloupy podpírajícími římsu v egyptském stylu. Hlavice jsou zdobeny dvojitou býčí hlavou. Z kamene vytesanými býčimi hlavami odvrácenými od sebe, jež jsou charasteristické pro perské stavbyn z tohoto období. Model fasády byl zřejmě uspůsoben podle jižního průčelí Dareiova paláce blízké Persepolis.


Palác v Persepolis

20. ledna 2012 v 16:20 Starověký blízký východ
Z architektury:
Se svými nápaditě vytesanými slavnostními schodišti a nádhernou Síní sta sloupů musel tento palác patřit k nejskovstnějším stavbám své doby. jeho architektura a výzdoba jsou odrazem myšlenky a řemeslné zručnosti oněch četných civilizací a kultur.
Nejstarší budovy reprezentují kulturu jedné konkrétní civilizace. V Persepolis si začínáme uvědomovat, jak mohou být architektonické styly přelévány přes jednotlivé civilizace a produkovat hybridní návrhy.


Palác v Persepolis:
Palác stojí na kamenné plošině měřící 460 a 275 m, jež se zdvíhá 15 m nad zem. Do jeho nádvoří a sálů, stavěných po několika desetiletí, se chodilo po velkolepých schodištích, které jsou k vidění dodnes. Nejkrásnějším místem paláce byla jeho síň sta sloupů- Působivý trůnní sál s cihlovými zdmi silnými 3,4 m a 100 sloupy s dvojitou býčí hlavou podpírajícími rozlehlý cedrový
strop. Zdi hlavní budovy byly obloženy kamenem, stěny menších staveb pálenými a glazovanými hliněnými cihlami. Celý palác byl vyzdoben basreliéfy vytesanými do kamene a nástěnnými malbami velmožů, dvořanů, lidí vzdávajících hold, zahraničních hodnostářů a mnoha dalších, což vytvářelo živý obrázek života u dvora jedné z nějmocnějších dynastií antického světa. Navštívíme-li sluncem vybílené trosky Persepolis dnes, snadno bychom mohli zapomenout, že původní výzdoba zářila jasnými barvami.

Pád Persepolis:
Nádhera Persepolis trvala až do roku 330 př.n.l., kdy palác vyplenil Alexand Veliký. Místo bylo znovu objeveno v 17.stol.

Čas: 480 př.n.l.
Dnes je v: Persepolis, Jižní Irán
Založil: Dareios 1.
Účel: Palác


Palác v Ktesifónu

14. ledna 2012 v 14:05 Starověký blízký východ
Palác v Ktesifónu je jedním z pozdníh výkvětů mezopotámské kultury. Teřebaže byl postaven perskými králi sásánovské dynastie, v mnoha ohledech přestavuje jakési shrnutí síly a velkolepých architektonických ambicí četných civilizacích této oblasti. Jeho nejnápadnější rys je obrovská půlkruhová valená klenba. Je součástí prostory, které musela být skutečně velkolepým hodovním sálem s otevřenou přední stěnou. Tento oblouk je vysoký obdivuhodných 36,7 m a jeho rozpětí je 25,3 m, čímž překonává vše, co kdy postavili Římané.

Vliv Říma je v celém rozvržení paláce velmi silně patrný. Mohutné zdi lemující ústřední hodovní síň byly oživeny arkádami v římském stylu a a zasazenými mezi dvojice spojených sloupů. Vlastní typ budovy je však velmi neřímský. Obrovitá hodovní síň měla otevřený konec, takže vlastně tvořila jakýsi nesmírně stylizovaný stan. Východní stěna paláce se dochovala, západní a zadní stěny se zbortily a tragické je, že se inženýři nyní obávají o celistvost samotného oblouku.

Konkstrukce:
Ohromující oblouk v Ktesifónu, největší klenba v antickém světě, je postaven z nepálených hliněných cihel.

Čas: 350 n.l.
Dnes je v: Ktesifón, Střední Irák
Založil: Chosrau 1.
Účel: Palác
¨


Tak to je vše Mrkající.

Ninive

13. ledna 2012 v 18:26 Starověký blízký východ
Město Ninive na východním břehu řeky Tigris bylo poslední a největší metropolí asyrské říše. Založil ho Nirůd a navrhl ho Sancherib, syn Sargona 2., ale podobně jako v případě mnoha starověkých měst trvala jeho sláva jen krátce-v roce 612 př.n.l. bylo dobyto a pokořeno Médy a Babyloňany.
Stálo v něm několik paláců a bylo obehnáno 12 kilometrovou zdí a nepochybně skýtalo impozantní pohled. Působivé úseky zdí přežívají do dnes. Některé z ních dal obnovit saddám Husajn. Zachovali se rovněž zbytky paláce, jemuž není rovno krále Sancheriba, dosud ozdobené agresivními reliéfy vytesanými do kamene.
Mnohé z nejlepších reliéfů jsou dnes v Britském muzeu v Londýně. Znázorňují živé scény z královkého honu na lvy. Ninive, podobně jako všechna asyrská města, bylo především strojem na vedení válek.

Čas: 700 př.n.l.
Dnes je v: Mosul, severní Irák
Založil: Sancherib
Účel: Město


Tak se mějte hezky Mrkající.

Nimrúd

13. ledna 2012 v 17:52 Starověký blízký východ
Nimrúd je místem na němž stávalo biblické město kalchu. na svou dobu bylo obrovské. Jeho zdi měřily 7,5 km a ve vrcholní době mělo údajně až 100 000 obyvatel. Město založil Asyrský král Salmanasar 1. ve 13. století př.n.l. a kolem roku 880 za vlády Aššurnasirpala 2. bylo rozšířeno. Nimrúd zůstával hlavním centrem, dokud v letech 614 až 612 př.n.l. nepodlehl invazi Babyloňanů a Médů.
Toto asyrské město se příznačně honosilo palácem obklopeným velkolepými nádvořími, jeho součástí byl zikkurat a byl vyzdoben do kamene vytesanými basreliéfy zobrazujícími krvavé bitvy a lovy lvů. Byl rovněž domovem fascinujícího ezidova chrámu , postaveného v 9. století př.n.l..
Zde byloa svatyně boha písma Nabúa. Studna před Nabúovou svatyní dodávala vodu, z níš se po smíchání s jemnou hlínou vyráběli psací tabulky, které byly významnou součástí života pro všechny Mezopotámské kultury.

Čas: 859 př.n.l.
Dnes je v: Poblíž Mosulu, Severní Irák
Založil: Aššurnasirpal 2.
Účel: Město

Tak to je vše. Mějte se hezky Mrkající.Babylon

13. ledna 2012 v 17:26 Starověký blízký východ
Ve své vrcholné době pokrýval Babylon plochu minimálně 10 km2, takže byl daleko největším městem své doby. Rozkládal se podél řeky eufrat a v jeho zdech byla uzavřena natěsněná směsice chrámů, svatyní, tržišť a domů rozdělovaných velkolepými ulicemi situovanými pravoúhle k sobě. Legendární babylonská věž byl sedmiposchoďový zikkurat zdvíhající se ze základny o ploše 90 m čtverečních. visuté zahrady, jeden ze sedmi divů antického světa byli zbudovány pro Nabukadnézarovu manželku Amytis.
Vnitřní hradby byly postaveny z nepálených cihel a skládaly se ze dvou zdí. Tloušťka vnitřní zdi byla 6,5 m. Tloušťka vnější zdi, která stála o 7 m dál, byla přibližně 3,5 m. Tyto zdi byly posíleny obrannými věžemi, které je měly zpevnit také konstrukčně. Ve vzdálenosti asi 20 m před vnější zdí bylo jakési nábřeží postavené z pálených cihel spojených asfaltem. Před touto zdí byl také vodní příkop, který byl v sev.a již. části města propojen s Eufratem.

Příkop jednak sloužil k zásobení města vodou a jednak poskytoval ochranu před nepřátelskými vojsky. Z babylónských listin vyplývá, že do vnitřní části města bylo možné vstoupit osmi branami. Z nich byly dosud objeveny a vykopány čtyři.

O babylónu je ještě spousta informací, ale já vám poskytnu jen ty nejdůležitější.
V bibli:
Bible hovoří o tomto městě jako o jednom z prvních měst založeném po Potopě. Biblická archeologie její založení řadí před rok 2269 př.n.l. Podle 1Mo 11:1-9 se lidé rozhodli postavit věž až do nebe ,Babylonskou věž(může se jednat o pozdější zikkurat Etemenanki). Cílem stavby bylo vyvýšit svou vlastní velikost a odpadnutí od uctívání pravého Boha. Trestem bylo zmatení jazyků. Od té doby lidé hovoří různými jazyky.

Něco málo o historii:
Babylón byl založen již v akkadském období, ale svůj největší význam získal až v starobabylónském období za Chamurabbiho. V roce 1570 př.n.l. přešla vláda nad městem od Aorejců ke Kasitům, kteří tak založili druhou (střední) babylónskou dynastii. Během ní byl Babylón největší město na světě. Po jejich pádu nastalo období zmatků a politického vakua. Po většinu času byl Babylón pod asyrskou nadvládou. V letech 689př.n.l. - 680 př.n.l. byl vypálený.

Čas: 562 př.n.l
Dnes je v: Střední Irák
Postavil: Nabukadnézar 2.
Účel: MěstoŠalamounův chrám

13. ledna 2012 v 16:59 Starověký blízký východ
Podle starého zákona byl tento chrám postaven Davidovým synem Šalamounem jeko místo k uložení archy úmluvy, v níž je obsaženo desatero přikázání. Nic z původního chrámu se nedochovalo. S největší pravděpodobností byl zničen babyloňany v 6. století př.n.l. Popisy v bibli a archeologické vykopávky naznačují, že šlo o budovu z vnitřní svatiní, před kterou byla dvorana, obě stavby pak obklopovala otevřená nádvoří. Dostavěn byl v 10. století př.n.l. a stál na pahorku Chrámové hory téměř 400 let.

Svatyně měla tři části:
-Předsíň-vchod do svatyně
-Svatyně-místo bohoslužby
- Velesvatyně-archa úmluvy

Kdy byla: cca 1000 př.n.l.-
Dnes je v: Jeruzalém, Izrael
Účel: Sekretální stavba


Tak se mějte hezky Mrkající.

Sargonův palác

13. ledna 2012 v 16:44 Starověký blízký východ
Paláce asyrské říše patří k největším a nejokázalejším budovám starověké Mezopotámie a demonstrují bohatství, aspiracena odhodlání krutého vojenského režimu, který je zbudoval. navzdory dramatickému vývoji přežila tato říše jen krátce a její králové v heroickém měřítku. Sargonův palác ve městě Chorsábád byl zčásti postaven téměř lajdácky. při jeho vztyčování se využívalo měkkých cihel, jež ne sebe byly kladeny bez malty.
Přesto musel být tento účinek této architektury ohromující. Palác vztyčený na kamenné plošině na stejné výškové úrovni s městskými hradbami, zaujímal plochu téměř 9 ha. v jeho srdcech byl trůnní sál o rozměrech 49 a 10,7 m korunovaný plochým zdobením trámovaým stropem, což byl v zemi, v níž bylo dřevo vzácné luxus. palác byl ozdoben reliéfy znázorňjujícími dopravu vzácného dřeva do Chorsábádu. O tomto paláci není tolik informací takže už je článek u konce. Mějte se hezky Smějící se.
Ištařina brána

12. ledna 2012 v 15:56 Starověký blízký východ
Ištařina brána, jeden z hlávních vstupů do Bybylonu. Dnes stojí v Berlínském Pergamonu. Byla objevena ve 20. století a na původním místě byla zbudována replika ve dvoutřetinovém měřítku. Původní brána střežila cestu aměla oslňovat návštěvníky dvora. Je velkolepě zdobena draky a lvy zapracovanými do basreliéfových pálených cihel. draci symbolizují Mardúka, boha města a dárce věčného života, zatím co lvi jsou symbolem bohyně Ištar. K její výstavbě došlo kolem roku 575 př.n.l. z příkazunovobabylonsého krále Nabukadnesara 2. a byla zasvěcena babylonské bohyni plodnosti, lásky a války, Ištar. To je asi vše tak se mějte Mrkající.


Začátky architektury-města

11. ledna 2012 v 19:13 Kapitoly
Město je téměř definujícím charakteristickým rysem civilizace. Je to místo, kde lidé společně žijí a pracují, vyrábějí potraviny, aby udrželi při životě nejen sebe, ale i řemeslníky, umělce, architekty, písaře, administrátory a kněze. Příběh architektury začíná v prvních městech. Existuje mnoho teorií o tom, jak a kdy civilizace a s ní i architektura začala. Ale ve všech teoriích najdeme slovo "možná", protože si pravděpodobně nikdy nebudeme jistí tím, proč se lidé začali usazovat a začali stavět v heroickém měřítku. Většina archeologů se shoduje, že se městský život na Blízkém východě vyvinul dávno před prvními městy Ameriky a Číny a že místem tohoto gigantického skoku vpřed byla Mezopotámie, ohraničená řekami eufrat a Tigris.

Stavba prvních měst:
Osídlování bylo poháněno zemědělskými úspěchy a technickým rozvojem. Asi od roku 3 500 př. n. l. se po celém Blízkém východě šířila technologie doby bronzové, která nahrazovala kamenné nástroje kovem. Asi v roku 3 000 př. n. l. se v mezopotámii objevil pluh tažený voli, který zajistil první tažnou sílu (krom lidských svalů). Mezopotámie byla sídlem mnoha velkých civilizací. Sumery, akkadové, bybyloňané, Asyřané a známí Peršáné, kteří mnoho těchto civilizací přebrali. První Sumerská města se lišila od ranějšíh venkovských sídlišť, protože země, která je obklopovala, byla považována vlastnictví místního boha.
Kněží organizovali práci na půdě. Chrám zasvěcený místnímu bohu stával v centru osady a byl obklopen veřejnými budovami a tržišti. Byl vystaven na stupňovité pyramidě nebo zikkuratu. A sumerové vynalezli mnoho užitečných a převratných vynálezů jako kolo, časomíra, literatura, zvěrokruh, kalendář, atd.

Město: Mezopotámské národy pohlíželi na své města jako na posvátná místa. Babylón byl znám jako brána bohů, na kterém prý bohové sestoupili na zem. Babylon byl i centrem obchodu.
Napal bych toho víc, ale já myslím že to stačí. Ostatní už víte (přesun myšlenek, literatura, ale to vlastně nepatří do mého blogu. I když já chci psát o celé historii a ne jen o architektuře. Ale to nevadí. No to už by na mě bylo asi moc blogů, takže to bude asi jenom o arch...kdo by to psal celý je to hrozně dlouhý. )
Tak se mějte hezky Smějící se

Zikkurat Ur

8. ledna 2012 v 15:35 Starověký blízký východ
Na ploché, sluncem spálené poušti jižního Iráku, tam, kde kdysi bývala starověká Sumerská říše, leží biblické město Ur, domov Abraháma a místo, kde stojí jeden z nejvýznamějšíh památníků rané architektury-Urnamův zikkurat. tato působivá stavba vládla tomu, co tehdy bývalo velkolepím, zdmi obehnaným městem.
Zikkurat stojí o samotě, stranou rozsáhlých pozůstatků ulic a hrobek města Ur odkrytých při archeologických vykopávkách. Původně byl obehnán zdmi, v srdci náboženského komlexu.


Na vrcholu stával chrám zasvěcený měsíčnímu bohu Nannovi, k němuž vedla vysoká schodiště. Když král Urnammu a jeho nástupci zikkurat přestavovali a rozšiřžovali, byla tato stavba již mimořádně stará. Je zbudována z hliněných cihel. Každá vrstva je spojena živicí, aby se zvýšila stabilita. Vnější vrstva cihel je vypálená kvůli ostrosti profilu a trvanlivosti. Urnammův monument přežil po staletí, v neposlední řadě i díky genialitě své konsrukce- průchody v obrovské mase cihlového zdiva umožňují odpařování vody z hliněného jádra a odvodňovací kanály odvádějí dešťovou vodu.

Říká se mu chrám chrámů.
Sumertové ho postavili cca 2 125 l.př.n.l.
Dnes je v: Tell-al-Mukajjar, Irák
Jeho účel byl: Sekrální stavba, obřadní budova
O roměrech: 64 46 metrů.Snad vám to pomůže. Mějte se hezky Smějící se

Starověký blízký východ

7. ledna 2012 v 19:20 Starověký blízký východ
Cca 5 300-350 Př. n. l.
Bohové a králové: architektura starověkého blízkého východu je, pokud to můžu posoudit, příběhem těchto dvou sil- jedné božské, jedné rádoby božské. Příčinou je do značné míri to, že běžné stavby tohoto období, v nichž lidé žili a pracovali, od té doby dávno zanikly. Nám zbyly, v různých stádiích rozpadu, trosky ambiciózních míst a chrámů architektury, náboženství a moci.
Přežívající monumenty starověkého Íráku, od cca 3000 př. n. l., jsou postaveny z cihel. Kámen byl v podstatě nedostupný, stejně jako dostatečně dlouhé trvanlivé stavební dřevo nutné k tomu, aby dokázalo překlenout velké prostory. Nejpůsobivější z velmi raných děl na starověkém blízkém východě je zikkurat v Uru. Všichni bychom rádi viděli bybylonskou věž. Je nezbytné si připomenout, že to, co je dnes troskami v poušti, bývalo kdysi rouchem mocné civilizace. Do starověkého blízkého východa patří bybylonie, mezopotámie, asýrie, akkadská říše, atd.

Nakonec pohltila tuto oblast první velká říše světa založená perským Kýrem Velikým (600-530). Od té doby se styly budov nejen přenášeli z jednoho města či království do druhého, ale začali se rovněž promíchávat, takže docházelo ke splývání stylů, jež posunulo architekturu dopředu a podnítilo ji k tvůrčímu riskování. Řemeslníci z celé perské říše-Asyrie, babylonu, Egypta a Řecka spojili síly a zformovali novou architekturu, která byla daleko proměnlivější a smyslnější než architektura Sumerů, Akkadů, Babyloňanů a Asyřanů před nimi. Palác v Persepolis, založený v roce 518, který je hojně dekorován a hýří jasnými barvami, je dokladem toho, jak daleko architektura postoupila od elementárních zikkuratů.

Základní stavební materiály:
Cihli a kámen. Povrchy se stále více zdobili a poté obkládali terakkotovými dlaždicemi a basreliéfy. Větší část této reliéfové skulptury hýřila jasnými barvami a byla provázena nápisy.


Lovecké scény - scény z lovů v palácích
Sochy zvířat - mocné tesané hlavy.
Monumentální písmo -reliéfy
Strážní u brány-okřídlení býci
Nástěnné basreliéfy- stély, reliéfy. Postavy významných.

Mapa starověkého blízkého východu (egypt, mezopotámie, Babyllon)


Zdroj: Kniha -architektura Jonathan Glancey

V Mezopotámii

7. ledna 2012 v 17:39 Starověký blízký východ
V průběhu asi 3 500 let př. n. l se vytvořilo v Mezopotámii vemi samostatné a relativně jednotné umění a kultura, které ovlivnily mnohé oblasti dalšího vývoje listva.Architektura Mezopotámie působí svými monumentálními stavbami, paláci, rozlehlími chrámy, vysokýmí
zikkuraty a mocnými městskými hradbami.Oproti tomu byly obytné domy docela jednoduché. Jako stavební materiál byly používány na slunci sušené cihly (vypalované cihly byly užívány pouze u skvostných monumentálních staveb,které vyžadovaly trvalou ochranu proti povětrnostním vlivům). Klenutí hrobek a mostů ukazuje valenou techniku, sloupy byly méně časté. Plastická díla jsou dochována asi od 3000 př. Kr. jako sošky prosebníků.Od 9.stol.získávají zobrazení vládců zvláštní význam. Široce se uplatnuje reliéf. V novoasyrské době (po roce 1000 př. Kr.) jsou často opatřeny spodní části palácových stěn asi 2 metry vysokými vápencovými deskami, na kterých jsou znázorněny činy vládců. V této době získalo na významu také nastěnné malířství, zejména technika používající vypalovanou glazurou na hliněních cihlách , které mimo jiné zdobily chrám bohyně Išar a palác Nebukadnezara 2. v Babyloně.V Sumeru vzniklo v 3. tisíciletím písmo. Rozšíření písma umožnilo vedle zhotovování záznamů hospodářského rázu a výměny informací i zapisování textů literárního charakteru. Díky tomu se zachovaly ukázky literární tvorby z udobí velkých mezopotámských civilizací.


vystřídalo se zde několi kultur: Sumerská- 3,5 tis.let- 2350 let
Babylonská- 2 tis. let
Asyrská- 800- 539 let.

Stavební materiál:
 • HLÍNA - dusaná hlína, cihly sušené, pálené i glazované. Spojovaly se vápennou maltou, sádrovou maltou a taky asfaltem
 • DŘEVO - většinou z palmového dřeva trámy na zastropení, vzácené cedrové a cypřišové pouze z dovozu
 • KÁMEN - pouze vyjímečně na vyjímečné stavby
 • RÁKOS - rákosové rohože omítané hliněnou maltou i na prokládání cihelného zdiva pro zvýšení pevnosti
 • PALMOVÉ DŘEVO - trámy na zastropení
 • ASFALT - na spojování pálených cihel, podklad vozovek, impregnace dřeva a rákosí
Konstrukce:
 • SVISLÉ NOSNÉ
 • ZDIVO - cihelná zeď
  • SLOUPY A PILÍŘE- téměř se nepoužívaly
 • VODOROVNÉ NOSNÉ
  • KLENBY - klenba lípaná (průběžné styčné spáry), přečnělková klenba
  • DŘEVĚNÉ NOSNÉ TRÁMY - na ně proutí a pak udusaná hlína
Druhy staveb:
 • PALÁCOVÉ - většinou panovnické paláce stojící na substrukci (serail - residence panovníka, harém - soukromá část a chán - hospodářská část), stavěly se z trvanlivých materiálů
 • CHRÁMOVÉ - svatyně měly odvozený půdorys od obytného domu (vlastní svatyně, cela a předsíň), později se vyvinuly chrámové terasy a z nich zikkurrat
 • OBYTNÉ - městský dům (vstup s předsíní, vnitřní dvůr, široké místnosti otevřené do dvora, někdy schodiště na střechu, někdy dokonce i koupelna a záchod)
 • OPEVNĚNÍ - každé sídliště bylo opevněno, hradby byly většinou zděné a často byly ukončeny cimbuřím
 • INŽENÝRSKÉ STAVBY- akvadukty, čistička vody, mosty a silnice
Zdroj: různé webové stránky...

Úvod do Archik webu

7. ledna 2012 v 15:24 Úvod
Vítejte v mém blogu. Možná jste z názvu pochopili, že zde najdete něco společného s architekturou. no to máte pravdu. vím, že většinu z vás architektura moc nezajímá, ale možná by se vám to mohlo líbit. nejsou to jen hloupé parametry. Budu psát o starých stavbách a o jejich historiích, o nových stavbách a o hodně dalších věcí. Dalo by se říct, že tady napíšu internetové zpracování jedné knížky o architektuře, z které budu často čerpat. Jestli vás tohle téma opravdu nezajímá můžete se podívat na můj druhý blog http://maty-web.blog.cz/, kde naleznete úplně jiné věci. Tak snad se vám tu bude líbit. Ahoj Mrkající.